دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فناوری های نوین

مدير بخش بيوتكنولوژي پزشكي:
نام: عليرضا
نام خانوادگي: اابراهيمي نژاد
سمت: مدير بخش بيوتكنولوژي پزشكي
مدرك: PHD