دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پاتولوژی

seminar olom 93.pdf 

 

بنام یگانه بی همتا

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95

17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

ارائه گزارش هفتگی کاراموزان علوم آزمایشگاهی

استاد قربانی

آز هماتو علوم 94review

استاد قربانی

آز هماتو علوم 94review

استاد قربانی

شنبه

هماتو علوم 94

کلاس   استاد علوی

استاد قربانی

کنترل کیفی علوم 93

کلاس اندیشه 1

دکتر توسلی

یکشنبه

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه کلاس حکمت 3

آقای بخشی

آسیب اتاق عمل 94

کلاس حکمت 4

دکتر توسلی- دکتر مقبول-دکتر حیدری

هماتو هوشبری 94

کلاس استاد غلامی

استاد قربانی

آموزش عملی اصول فنی تجهیزات

دکتر توسلی

(آزمایشگاه )

دوشنبه

ارائه گزارش هفتگی کاراموزان علوم آزمایشگاهی

استاد قربانی

هماتو علوم 94

کلاس حکمت 5

استاد قربانی

اصول فنی تجهیزات

کلاس اندیشه 4

دکتر توسلی

سه شنبه

آز هماتو علوم 94

استاد قربانی

آز هماتو علوم 94

استاد قربانی

چهارشنبه

 

 

 

برنامه مشاوره دانشجویی اساتید مشاور گروه در نیمسال دوم 96-95

17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته
دکتر توسلی دکتر توسلی شنبه
استاد قربانی استاد قربانی یکشنبه
استاد قربانی دکتر توسلی دوشنبه
دکتر توسلی استاد قربانی سه شنبه
دکتر توسلی استاد قربانی چهارشنبه