دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پاتولوژی

1- دانشجو قبل از حضور در آزمایشگاه دستور کار آزمایش مربوط به آن جلسه را باید به دقت مطالعه کرده باشد.

2- دانشجو باید به موقع در آزمایشگاه حاضر شود، تاخیر بیش از 5 دقیقه نمره منفی  دارد و تاخیر بیش از 15 دقیقه موجب محرومیت از کلاس و نمره آزمایش همان جلسه خواهد شد.

3- پوشیدن روپوش سفید، تمیز و آراسته در آزمایشگاه الزامیست.

4- دانشجو باید پشت میز خود باشد و مزاحمتی برای گروههای دیگر ایجاد نکند.

5-قبل از راهنمائی و آموزش توسط دستیار آموزشی دانشجو نباید شروع به آزمایش کرده و یا وسایل روی میز را دستکاری کند.

6-اگر دانشجو روش صحیح کار با دستگاه و یا با روش انجام آزمایش آشنا نباشد فقط باید از دستیار آموزشی کمک بگیرد.

7- در صورت کمبود وسایل و یا اشکال در وسایل آزمایش، دانشجو باید مشکل خود را با دستیار آموزشی مطرح کند تا برای برطرف کردن آن اقدامهای لازم به عمل آید.

8-دانشجو اجازه جابه‌جایی وسیله‌ از یک میز به میز دیگر را ندارد و در صورت مشاهده طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.

9-مسئول مستقیم خرابی و اشکال در وسایل آزمایش دانشجو بوده و در صورت تأیید مقصر بودن دانشجو نمرة منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

10-پس از اتمام انجام آزمایش دانشجو باید میز خود را مرتب کرده و به دستیار آموزشی تحویل دهد سپس آزمایشگاه را ترک کند.

11-در صورت غیبت، دانشجو اجازه حضور در گروههای دیگر را ندارد و نمره آن جلسه صفرثبت خواهد شد.در صورت موجه بودن غیبت با تأیید مسئول آزمایشگاه، پس از انجام آزمایش در جلسه جبرانی نمره دانشجو تغییر خواهد کرد.