دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آسیب شناسی

مدیر گروه:

 

دکتر علیرضا توسلی

 

dr tavasoli pic