دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آسیب شناسی

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1399-1398

شروع نیمسال :23/6/98شنبه

پایان نیمسال:19/10/98پنج شنبه

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

انتخاب واحد دانشجویان ورودی سالهای قبل بصورت اینترنتی

شنبه 09/6/98       لغایت           سه شنبه 19/6/98

یکشنبه 7/7/98             لغایت           سه شنبه9/7/98

حذف و اضافه

سه شنبه 12/9/98                 لغایت             چهار شنبه13/9/98

حذف اضطراری

شنبه 21/10/98             لغایت پنج شنبه 3/11/98

امتحانات