دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فارماکولوژی

پکیج ها

پکیج ها برنامه پکیج ها

جزوات و کتب الکترونیکی فارماکولوژی

جزوات و کتب الکترونیکی فارماکولوژی سیستم عصبی اتونوم قسمت اول (گروه هوشبری) 1- از جمله مراجع قابل پیشنهاد برای مرور برخی مطالب که به رایگان می توان به آن دست یافت جزوات پروفسور میرخانی است که در سایت شخصی ایشان به آدرس زیر موجود است : http://h-mirkhani.ir

معرفی فارماکولوژی

معرفی فارماکولوژی تعریف فارماکولوژی: نوع بشر از ما قبل تاریخ با مقوله ی دارودرمانی آشنایی داشته است. تبعا تاریخچه نانوشته ی درمان بیماری ها سراسر لبریز از تجربه های متعدد در جهت بهبود بخشیدن به درد آدمیان می باشد، که البته مرز شفافی بین دانش و تصورات غیر علمی در این باره ...