دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فارماکولوژی

مدیر گروه فارماکولوژی:

دکتر سید امین کوهپایه

 

اعضای هیات علمی فارماکولوژی: