دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

گروه فيزيولوژي از گروههاي آموزشي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي فسا مي باشد كه از بدو تاسيس دانشكده پزشكي بنيانگذاري شده است . رسالت اصلي اين گروه فراهم آوردن زمينه مناسب براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در جهت گسترش كمي و كيفي آموزش و تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه فيزيولوژي انساني است در اين راستا اميدواريم كيفيت و كميت آموزش و تحقيقات را به گونه اي توسعه دهيم تا در توليد علم و ارتقاء سلامت در كشور مثمر ثمر واقع گردد .

در حال حاضر گروه فيزيولوژي داراي 3   PhD فيزيولوژي ودو نفر مربي و يك كارشناس مي باشد تخصص و فيلد پژوهشي اعضاء هيات علمي در زمينه علوم اعصاب ، قلب و عروق ، سلول و گوارش مي باشد . از نظر فضاي فيزيكي گروه داراي فضاي فيزيكي مجزا بوده كه تمام اعضاء هيات علمي در آنجا مستقر مي باشند . گروه فيزيولوژي داراي آزمايشگاه فيزيولوژي با تجهيزات مربوطه جهت آموزش دانشجويان و همينطور يك آزمايشگاه تحقيقاتي مي باشد كه در آن آزمايشهاي مربوط به ارزيابي درد ، كانول گذاري داخل مغزي ، تزريق داخل هسته اي  و حافظه فضایی و یادگیری ، ضربه مغزی و تجهيزات مربوط به تحقيقات قلب و عروق و سلول ( ولتاژ کلمپ و پاورلب) به شكل فعال صورت مي گيرد.