دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

دکتر کاظم جوانمردی

دکتر آوا سلطانی حکمت

دکتر منظر بانو شجاعی فرد

خانم رقیه قدسی

خانم الهام پی سپار

خانم معصومه شکوهی