دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی نوروعفونی

گروه آموزشی نوروعفونی

مدیر گروه آموزشي نورو عفوني:

دکتر محمد اکراهی

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشي نورو عفوني: