دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی نوروعفونی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه آموزشي نورو عفوني: دکتر محمد اکراهی   اعضای هیات علمی گروه آموزشي نورو عفوني: دکتر کاوه کاشانی