دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)

گروه آموزشی نوروسرجری

 مدیر گروه آموزشی نوروسرجری:

دکتر علیرضا زارعی زاده

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی نوروسرجری: