دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی چشم

 مدیر گروه آموزشی چشم:

دکتر سید محمد بنی فاطمی خراسانی

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی چشم: