دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی رادیولوژی

 مدیر گروه آموزشی رادیولوژی:

دکتر فاطمه عابد پور

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی رادیولوژی: