دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی اورولوژی

مدیر گروه آموزشي اورولوژي:

دکتر سید محسن حسامی

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشي اورولوژي: