دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی داخلی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه آموزشی داخلی: دکتر پوپک محقق   اعضای هیات علمی گروه آموزشی داخلی: دکتر محمد کاظم وکیل دکتر بابک پزشکی دکتر معصومه توحیدی دکتر میترا یزدانی سروستانی دکتر سید علاء کاظمینی