دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیهوشی

 مدیر گروه آموزشی بیهوشی:

دکتر حبیب اله ذاکری

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی بیهوشی: