دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی گوش و حلق و بینی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی  مدیر گروه آموزشی گوش ، حلق و بینی: دکتر سیاوش معتضدیان   اعضای هیات علمی گروه آموزشی گوش ، حلق و بینی: دکتر حامد پوستچی بناب