دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی زنان و زایمان

مدیر گروه زنان و زایمان:

دکتر رویا کوکبی

 

اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان: