دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ارتوپدی

 مدیر گروه آموزشي ارتوپدي:

دکتر علیرضا عسکری

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشي ارتوپدي: