دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ارتوپدی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی  مدیر گروه آموزشي ارتوپدي: دکتر علیرضا عسکری   اعضای هیات علمی گروه آموزشي ارتوپدي: دکتر سعید غلامی نژاد دکتر مهدی ابوئی مهریزی دکتر قاسم جمالی