دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشي كودكان

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه آموزشی کودکان: دکتر زهرا بازرگان   اعضای هیات علمی گروه آموزشی کودکان: دکتر مریم بهمنیار دکتر قاسم نیکفر دکتر بهنام هدایت دکتر مریم عطاالهی دکتر محمد مهدی هوشمندی