دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی جراحی

 مدیر گروه جراحی:

دکتر محمد حسن حورنگ

 

اعضای هیات علمی گروه جراحی: