دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

اساتید مشاور

اساتید مشاور مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی   شرح وظایف اساتید مشاور     دکتر محمود اوصانلو دکترای تخصصی (PhD) نانو فن آوری پزشکی    عکس     پیام مسئول اساتید مشاوردانشکده:     رزومه دکتر محمود اوصانلو  

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی   مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فن آوری های نوین   شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی   دکتر شیرین محمودی  دکترای تخصصی (PhD ) بیوتکنولوژی پزشکی       پیام مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده:     رزومه دکتر شیرین محمودی

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی   معاون آموزشی دانشکده پزشکی   شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده     دکتر امیر انصاری متخصص بیماری های داخلی   عکس       پیام معاون آموزشی دانشکده:   به نام خدایی که جان را فکرت آموخت دانشکده پزشکی فسا بر آنست با توکل بر خدا در ...