دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی

 

pdfشرح وظایف اساتید مشاور

 

 

دکتر محمود اوصانلو

دکترای تخصصی (PhD) نانو فن آوری پزشکی 

 

عکس

 

 

پیام مسئول اساتید مشاوردانشکده:

 

 

رزومه دکتر محمود اوصانلو