دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی زبان انگلیسی

طرح درس زبان پیش دانشگاهی

طرح درس زبان تخصصی پزشکی

سیلابس زبان پیش دانشگاهی