دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ایمنی و بهداشت کار

شورای مرکزی:

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناسی

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

دکترخانی: استادیار گروه پرستاری

خانم غلامی: کارشناس ارگونومی

خانم لیلا صفار:کارشناس میکروب شناسی و کارشناس ایمنی و حفاظت

اعضاء کمیته سلامت:

رئیس کمیته سلامت:دکتر رضایی

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناس

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

خانم غلامی کارشناس ارگونومی

خانم لیلا صفار: کارشناس میکروب شناسی و کارشناس ایمنی و حفاظت

اعضاء تیم اورژانس:

ریاست:دکتر مهدی یاراحمدی

خانم لیلا آزادی-  آقای قاسم سرسبز-  آقای کریم زاده- خانم جرجانی- خانم شمس- خانم دهقان- خانم بخشی زاده - خانم آوند-- خانم خیاط زاده- خانم زینلی- آقای مهندس میرزایی- آقای هادی پور- آقای فاموری- آقای مهندس توسل-  آقای کاظمی- آقای کوهی

اعضاءکمیته علمی:

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناسی

دکتر آغولی:استادیار گروه انگل شناسی

دکتر عطاءاللهی :استادیار بخش ایمنی شناسی

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

اعضای کمیته بحران:

ریاست:دکترمحمد شکوهیان

مدیریت داخلی:مهدی رضائیان

مدیرامور عمومی:مهندس شهرام زحمتکش

دبیر کمیته بحران: فاضل ادهمی

مسئول مدیریت خطر:مجتبی فاموری

کارشناس:نیما شیدایی

ناظر فنی:آرش اطلسی

سوپروایزر آموزشی: رزیتا بخشی زاده

کارشناس بهبود کیفیت: فیروزه آوند

مسئول تاسیسات: مهندس مهدی

مترون :قاسم سرسبز