دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ایمنی و بهداشت کار

به زودی زمان برگزاری آزمون های حفاظت در آزمایشگاه اعلام میشود