دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ایمنی و بهداشت کار

بسمه تعالی

کارگاه ایمنی و حفاظت

دانشگاه علوم پزشکی فسا

ردیف

تاریخ

ایام هفته

ساعت

مدرس

1

1/9/96

چهارشنبه

14-9

دکتر افسریان

دکتر آغولی

2

4/9/96

شنبه

14-9

دکتر موحدی 

آقای بخشی

3

8/9/96

چهارشنبه

14-9

دکتر میلادپور دکتر عطاءاللهی