دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ایمنی و بهداشت کار

تاریخ برگزاری امتحان حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 95/12/17 میباشد