دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

ارزشیابی درونی دانشکده پزشکی

ارزشیابی درونی دانشکده پزشکی

ارزشیابی درونی دانشکده پزشکی گزارش ارزشيابي دروني: گزارش ارزشيابي دروني دانشكده پرستاري 91 ارزشيابي دروني گروه زبان گزارش 91   ارزشيابي دروني گروه فيزيولوژي گزارش91  گزارش ارزشیابی درونی بخش داخلی 92   پ گزارش ارزشیابی درونی بخش بیوشیمی 92

معرفی دانشکده پزشکی

معرفی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی فسا باهدف مجتمع پزشک روستایی وتنها با  پذيرش 14 نفر دانشجوي پزشكي زیر نظر دانشگاه شیراز آغاز به کار نمود . در سال 1364 مدرسه عالی پرستاری دراین دانشکده ادغام وبه آموزشکده پرستاری تبدیل واز این سال کاردانی پرستاری  با 47 نفر دانشجو  اضافه ...