دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

هیأت رئیسه دانشکده

- ارزیابی کلی عملکرد دانشکده.

 - بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن.

 - بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌.

 - بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها.

 - بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشکده و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها.

 - ارجاع برخی از موضوعات دانشکده برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد.

 - تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا.