دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزشیابی

1- طراحی نظام ارزشیابی دوره پزشکی عمومی

2- تعیین روش های ارزشیابی دوره و چارچوب جمع آوری اطلاعات

3- طراحی و بازنگری ابزار های پایش دوره و بررسی روایی و پایایی آن

4- قضاوت ارزشی در مورد کمیت و کیفیت دوره

5- نظارت بر اجرای فرایند های نظام ارزشیابی

6- تصویب گزارش های ارزشیابی

7- بازنگری در نظام ارزشیابی و پایش دوره پزشکی عمومی بر اساس نظرات ذی نفعان