دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزشیابی

 

- ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا با همکاری EDC

- ارائه مشاوره به گروه های آموزشی به منظور تعیین شاخص های آموزشی و انجام ارزشیابی درونی

- هدایت، نظارت و انجام نظرسنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی با همکاری EDC

- نظارت و تأیید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

- ارائه گزارش وضعیت شاخص های آموزشی دانشکده به ریاست دانشکده، مدیران گروه و EDC