دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزیابی دانشجو

کمیته ارزیابی دانشجو

برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ارتقای کیفیت آزمون ها

برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ارتقای کیفیت آزمون ها

تصویب برنامه امتحانات میان ترم و پایانی

نظارت بر آزمون گران (اساتید، کارشناسان و مراقبین) به منظور اجتناب از تضاد منافع تدوین عناوین پیشنهادی برنامه های توانمندسازی در زمینه طـراحی سوالات و ارسال به دفتر توسعه آموزش

نظارت بر طراحی سوالات دروس ادغام یافته

بررسی گزارش پایش آزمون ها و و تصویب گزارش نهایی پایش آزمون 

بررسی گزارش ارزشیابی آزمون ها (تحلیل های کمی و کیفی) و تصویب گزارش نهایی تحلیل آزمون

تصویب گزارش سالانه اجرای نظام ارزیابی دانشجوبازنگری و ارتقای شیوه نامه ارزیابی دانشجویان