دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته برنامه ریزی درسی

1 – تدوین برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی و ارائه به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

2- نظارت بر اجرای برنامه آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی 

3- بازنگری های کوتاه مدت در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی بر اساس نظرات گروه های آموزشی

4- بازنگری های بلند مدت در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی بر اساس ارزشیابی جامع

5- طراحی و به روز رسانی فرم شناسنامه ی دروس 

6- نظارت بر فراییند تدوین شناسنامه دروس دوره پزشکی عمومی ( بررسی شکلی و محتوایی ) و ارسال به EDC

7- نظارت بر انتشار شناسنامه های دروس در وبسایت گروه های آموزشی

8- بررسی گزارش های ارزشیابی و تصمیم گیری در مورد اصلاح فرایند های آموزشی

9- پیشنهاد راهکار هایی برای رفع چالش های موجود در نظام برنامه ریزی آموزشی دانشکده پزشکیی

10- برنامه ریزی جهت توسعه ی روش های نوین آموزشی