دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته برنامه ریزی درسی

1 –هدایت و نظارت بر فرآیند راه اندازی رشته

2 –پیگیری ، گسترش و تصویب برنامه های درسی مبتنی بر توانمندی –در دوره های آموزشی دایر در دانشگاه

3 –بررسی –داوری و بازنگری و طرح درس کلیه اساتید دانشکده و بازخورد به آنها

4 –کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل و ارسال آن به گروههای آموزشی دانشکده

5 –تدوین زمان آموزش اعضای هیات علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز

6 –تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاون و اعضای هیات علمی دانشکده

7 –تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس

8 –مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لوگ بوک های آموزشی

9 -  مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی چگونگی تدوین طرح درس –نگارش اهداف آموزشی –تهیه لوگ بوک

10 –مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزشی و تدریس

11 –تبیین ، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی –شیوه های تدریس و .....)