دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزیابی درونی

 

 

تدوین مراحل خودارزیابی و تهیه جدول زمان بندی فعالیت های خودارزیابی- 

تعیین اعضای کارگروه ها،  چینش اعضاء بر اساس تجربه و تخصص- 

تقسیم حوزه های استانداردها بین کارگروه ها- 

اطمینان از نگارش درست و پاسخ دهی به تمام قسمت های فرم های خودارزیابی- 

بررسی فرمت نگارش و تهیه و تدوین گزارش خودارزیابی- 

هماهنگی بین کارگروه ها- 

تدوین جدول زمان بندی بازدید از محل و همکاری با تیم بازدید بیرونی- 

هدایت مکاتبات دانشکده با دبیرخانه پزشکی عمومی-