دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آموزش دستیاری

 

دکتر پوپک محقق

مدیر آموزش دستیاری

 

شرح وظایف :

خانم ابوالقاسمی

 کارشناس آموزش دستیاری

شرح وظایف :

 • مشارکت در برنامه ریزی آموزشی و روتیشن بندی دستیاران و همکاری با مدیران گروه
 • هماهنگی در برگزاری و شرکت دستیاران در کارگاه های بدو ورود
 • معرفی دستیار به بخش و دانشگاه شیراز بصورت ماهیانه
 • تحویل فرم نمره و اخذ نمره از اساتید و مدیر گروه و جمع بندی نمرات ماهیانه
 • بایگانی نمرات بصورت ماهیانه
 • جمع آوری سوال ، پیگیری تایپ و ....در صورت برگزاری آزمون
 • جمع آوری سوال ، پیگیری تایپ و ....در صورت برگزاری آزمون پیش ارتقا و آسکی
 • پیگیری امور مربوط به ازمون ارتقا در دانشگاه و حضور در برگزاری ازمون ارتقا
 • جمع بندی نمرات(لاگ بوک، اخلاق حرفه ای، آسکی ، داپس و ...) بصورت سالیانه و ارائه به دانشگاه جهت ثبت در سامانه وزارت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • حضور فعال در جلسات مربوط به امور دستیاری و تدوین و بایگانی صورتجلسات مربوطه
 • تحویل عنوان پایان نامه دستیاران و طرح در شورای آموزش عالی دستیاری و گزارش نتیجه به دستیار بصورت کتبی
 • پیگیری امور مربوط به خوابگاه ، سلف سرویس و تهیه روپوش سفید و ...
 • ثبت مرخصی و حضور و غیاب دستیاران
 • ارسال گواهی کار و حضور در بخش دستیاران به کارشناس دستیاری دانشگاه جهت پرداخت حقوق و کارانه بصورت ماهیانه
 • نظارت بر لاگ بوک الکترونیکی
 • تحویل ، نظارت و بایگانی کشیک ماهیانه
 • تعامل با مدیر گروه در خصوص امور محوله
 • انجام سایر امور محوله مربوط به دستیاران
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق