دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر واحد

دکتر پوپک محقق

مدیر آموزش دستیاری

شرح وظایف :