دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرایند ها

فرایند مقدمات آزمون های پایان بخش بالینی

 

pdffarayand azmoon haye payanpakhsh balini.pdf

 

فرایند شرکت در آزمون های جامع

 

pdffarayand sherkat dar azmoon haye jame.pdf

 

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

 

pdffarayand sodour gavahinameye eshteghal be tahsil.pdf

 

فرایند عملکرد استاد مشاور

 

pdffarayand amalkard ostad moshavere tahsili.pdf

 

فرایند مرحله ی استیودنتی

 

pdffarayand gozarandan marhaleye studenti.pdf

 

فرایند مرحله ی اینترنی

 

pdffarayand voroud be marhaleye interni.pdf

 

فرایند مقطع اکسترنی

 

pdfmaghtae externi.pdf