دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

قوانین و مقررات

برنامه آموزشی نهایی 1400

pdfbaname amouzeshi nahaei 1400.pdf

 

برنامه ملی دوره پزشکی عمومی

pdfNational MD Curriculum.pdf

 

راهنمای دوره ی پزشکی عمومی فسا

pdfFUMS MD Program Guideline-99.pdf

 

برنامه ی ارائه ی دروس در مرحله بالینی

 pdfbarname darsi balini.pdf

 

سند توانمندی

pdfsanad_tavanmandi.pdf