دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر واحد

دکتر الهام کبریایی

 مدیر آموزش بالینی

 

شرح وظایف :

  • برنامه ریزی و نظارت بر آموزش بالینی
  • اداره کلی امور آموزشی مربوط به دوره کارآموزی و کارورزی
  • عضویت در کمیته خودارزیابی استانداردهای پزشکی عمومی
  • عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی آموزشی پزشکی عمومی
  • نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی در بیمارستان
  • تنظیم برنامه های آموزشی و امتحانی
  • ارزشیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری EDO
  • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها
  • برگزاری جلسات با مدیران گروه های آموزشی بالینی جهت اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی
  • سایر امور محوله