دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کارشناسان

خانم فیاض بخش

کارشناس آموزش بالینی

استیودنتی

 

شرح وظایف 

 

 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی بالینی
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • تعریف بازه زمانی انتخاب واحد استیودنتی
 • تعریف گروه های (روتیشن) دروس بالینی بر اساس لیست دریافتی از نماینده ورودی
 • ثبت نمرات استیودنتی در سامانه هم آوا و چاپ لیست نمرات جهت امضا توسط مدرسان و ارسال به آموزش بیمارستان
 • معرفی دانشجویان مهمان و مردود به بخش جهت تعیین روتیشن
 • هماهنگی طراحی و چاپ اتیکت دانشجویان
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

 خانم میری زاده

کارشناس آموزش بالینی 

اکسترنی و اینترنی 

 

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به حقوق کارآموزان و کارورزان پزشکی
 • همکاری در مکاتبات و اجرای آزمون های جامع پیش کارورزی
 • بررسی و تأیید حداقل تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان جهت شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی
 • استعلام وضعیت ثبت عنوان پایان نامه دانشجویان از معاونت پژوهشی جهت تأیید شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی
 • ثبت نمرات آزمون پیش کارورزی
 • همکاری در برگزاری ازمون صلاحیت بالینی دانشجویان
 • تعریف گروه های (روتیشن) دروس بالینی بر اساس لیست دریافتی از نماینده ورودی و ارسال به آموزش بیمارستان قبل از شروع هر نیمسال
 • معرفی دانشجویان مهمان و مردود به بخش جهت تعیین روتیشن
 • تعریف دروس بر اساس مشخصات ارسالی از سوی گروه های آموزشی (مدرسان، برنامه زمان بندی شده، تاریخ آزمون) در سامانه هم آوا قبل از شروع نیمسال
 • تعریف بازه زمانی انتخاب واحد اکسترنی و اینترنی و نظارت بر انتخاب واحد
 • ثبت نمرات اکسترنی و اینترنی در سامانه هم آوا و چاپ لیست نمرات جهت امضا توسط مدرسان و ارسال به آموزش بیمارستان
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 • انجام هماهنگی های لازم با اساتید (هیأت علمی و مدعو) در مورد دروس تئوری بالینی
 • تأیید حذف و اضافه واحدهای دانشجويان (پس از موافقت معاون آموزشی دانشکده)
 • تأیید حذف اضطراری و پزشکی واحدهای دانشجويان
 • بررسی نمرات دانشجویان جهت فراغت از تحصیل
 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی بالینی
 • تنظیم مکاتبات مورد نیاز جهت تطبیق دروس دانشجویان
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • نامه هماهنگی ایاب و ذهاب دانشجویان
 • هماهنگی طراحی و چاپ اتیکت و مهر دانشجویان
 • انجام مکاتبات لازم جهت تأمین کالاهای مورد نیاز آموزش
 • تهیه فرایندهای مربوطه
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

خانم جرجانی

 کارشناس بالینی بیمارستان 

 

شرح وظایف

 

 • تهیه لیست ماهیانه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی به ناظم خوابگاه از ده روز قبل از شروع بخش
 • پیگیری مشکلات خوابگاه و سلف سرویس دانشجویان و درخواست وسایل مورد نیاز
 • تهیه لیست دانشجویان پزشکی قبل از ورود به بخش و معرفی به مدیران گروه به تفکیک بخش ها حداقل دو هفته قبل از شروع بخش
 • نظارت بر حضور دانشجویان در بخش های بالینی طبق لیست معرفی شده به مدیران گروه و پیگیری غیبت دانشجو
 • تحویل و تحول لاگ بوک به دانشجویان در ابتدا و انتهاي هر بخش و تکثیر جهت ماه آتی و تحویل از دانشجو در پایان ماه
 • تکثیر و ارائه شرح وظایف دانشجویان کارآموز و کارورز و اهداف آموزشی و core curiculum به دانشجویان  و تحویل یک نسخه از آن به  بخشهای بالینی  جهت نصب در بورد آموزشی
 • ارائه برنامه آموزشی بخش های بالینی طبق هماهنگی با مدیر گروه به دانشجویان جهت اطلاع از زمان برگزاری برنامه های آموزشی و حضور
 • نظارت بر برگزاری کنفرانس های درون بخشی، درمانگاه های آموزشی و کارگاه ها و پیگیری علت در صورت عدم برگزاری و ارائه گزارش به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی
 • ثبت و نگهداری برنامه کشیک دانشجویان حداکثر تا دوم هر ماه و ارائه یک نسخه از آن به بخش مربوطه
 • برگزاری قرعه کشی دانشجویان OT قبل از شروع هر ماه با هماهنگی نماینده OT
 • چک کشیک های OT و موظفی دانشجویان جهت پیشگیری همزمان OT  و موظفی توسط یک دانشجو ،در صورت تخطی معرفی دانشجو به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده
 • پیگیری غیبت و یا تأخیر دانشجویان در کشیک های موظفی و OT
 • برنامه ریزی شش ماهه کنفرانس های بالینی هفتگی روزهای دوشنبه هر هفته و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان
 • ثبت حضور دانشجویان در کنفرانس های هر هفته و ارائه گزارش حضور دانشجویان در بخش به تفکیک در پایان بخش جهت ارائه به مدیران گروه جهت تأثیر در ارزیابی پایان بخش
 • ثبت حضور اساتید در کنفرانس های بالینی هر هفته و ارائه گزارش شش ماهه حضور اساتید به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت اطلاع از حضور فعال و غیر فعال اساتید
 • جمع آوری سؤالات پایان بخش های بالینی از اساتید مربوطه
 • برگزاری آزمون پایان بخش به صورت حضوری و گرفتن نتایج ازمون به صورت حضوری و تصحیح اوراق توسط اساتید ، اعلام نمرات به دانشجویان و ارجاع نمرات به آموزش دانشگاه (اداره کل) جهت ثبت
 • هماهنگی برگزاری جلسات آموزشی و اطلاع رسانی به اساتید
 • تهیه و تدوین صورتجلسات، نگهداری یک نسخه از آن و پیگیری مصوبات جلسه
 • نیازسنجی کتب مورد نیاز جهت آموزش دانشجویان از اساتید و ارجاع به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت خرید
 • برنامه ریزی جهت استفاده از Skill lab و پیشگیری از تداخل برگزاری کلاس ها و کمیته ها و جلسات وکارگاه ها
 • نیازسنجی ازمدیران گروه جهت خرید مولاژ و وسایل کمک آموزشی وپیگیری های لازم جهت خرید و تعمیرات لازم در صورت لزوم
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها برای گروه هدف و ثبت مستندات
 • ارائه برگ مرخصی به دانشجویان جهت تأیید مدیر گروه و استادی که راند آموزشی با ایشان می باشد
 • ثبت تاریخ های مرخصی دانشجویان در دفتر مخصوص جهت پیشگیری از گرفتن مرخصی بیشتر از حد نصاب توسط دانشجو
 • هماهنگی جهت برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی