دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

قوانین و مقررات

برنامه آموزشی نهایی 1400

pdfbaname amouzeshi nahaei 1400.pdf

 

قوانین و مقررات مقدمات بالینی

pdfsanad_tavanmandi.pdf

 

برنامه ارائه دروس در مرحله مقدمات بالینی

pdfBrname darsi moghadamat balini.pdf

 

برنامه ی آموزشی دوره ی دکتری عمومی پزشکی

pdfNational MD Curriculum.pdf

 

راهنمای دوره ی پزشکی عمومی فسا

pdfFUMS MD Program Guideline-99.pdf