دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر واحد

دکتر وحید سجادی

 مدیر آموزش مقدمات بالینی

 

شرح وظایف 

شرکت در شورای آموزشی دانشکده و اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و مسئولین آموزش

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروههای آموزشی و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی مربوطه

-- نظارت بر اجرای ارزیابی دانشجویان در مرحله مقدمات بالینی  و حل مشکلات مربوطه

- همکاری با EDO  دانشکده برای پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی مختلف علوم پایه

-همکاری در برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی  بالینی دانشکده

- همکاری در برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش مقدمات بالینی

-شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع در صورت لزوم

- همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی مقدمات بالینی

-تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی مقدمات بالینی