دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کارشناسان

خانم فیاض بخش

کارشناس آموزش مقدمات بالینی 

 

شرح وظایف 

 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 • تعریف دروس بر اساس مشخصات ارسالی از سوی گروه های آموزشی (مدرسان، برنامه زمان بندی شده، تاریخ آزمون) در سامانه هم آوا قبل از شروع نیمسال
 • تنظیم جدول آرایش ترمی در ابتدای هر نیمسال
 • بررسی و تأیید حداقل تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان جهت ورود به مراحل باليني
 • تنظیم مکاتبات مورد نیاز جهت تطبیق دروس دانشجویان
 • تأیید حذف و اضافه واحدهای دانشجويان (پس از موافقت معاون آموزشی دانشکده)
 • تأیید حذف اضطراری و پزشکی واحدهای دانشجويان
 • هماهنگی جهت دروس معرفی به استاد دانشجویان
 • هماهنگی جهت برگزاری جشن روپوش سفید
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • هماهنگي های مربوط به امور مرکز مهارت های بالینی
 • هماهنگی ایاب و ذهاب دانشجویان
 • انجام مکاتبات لازم جهت تأمین کالاهای مورد نیاز آموزش تهیه فرایندهای مربوطه
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله