دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اساتید مشاور

 

دکتر عباس عبداللهی

 مسئول اساتید مشاور

 

10277

 شرح وظایف :

  • برگزاری اردوی شهرگردی و معرفی بخش­های مختلف دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود.
  • تقسیم دانشجویان جدیدالورود بین اساتید مشاور قبل از شروع انتخاب واحد و نیز نصب اطلاعیه آن برای دانشجویان
  • دریافت گزارشات عملکرد تکمیل شده توسط اساتید مشاور دانشکده/ستاد تحت پوشش، جمع­بندی و ارسال آن برای مسئول اساتید مشاور دانشگاه
  • ارسال نام دانشجویانی که می­بایست به مرکز مشاوره مراجعه می­کردند ولی مراجعه نکردند به مسئول اساتید مشاور دانشگاه، جهت اعلام به آموزش و جلوگیری از انتخاب واحد تا روشن شدن تکلیف.
  • نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت اساتید مشاور.
  • برگزاری جلسات هماهنگی با اساتید مشاور دانشکده/ستاد با حضور ریاست دانشکده.

تبصره: کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط مسئول اساتید مشاور آن ستاد انجام می­شود.