دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تحصیلات تکمیلی

 

دکتر شیرین محمودی 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی 

pdfشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی

 

drmahmody

pdfرزومه دکتر شیرین محمودی