دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر واحد

دکتر شیرین محمودی 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی 

pdfشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی

drmahmody

pdfرزومه دکتر شیرین محمودی