دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاون آموزشی

 

دکتر مریم کاظمی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

متخصص پزشکی اجتماعی

ax.jadid

پیام معاون آموزشی دانشکده:

 

به نام خدایی که جان را فکرت آموخت

دانشکده پزشکی فسا بر آنست با توکل بر خدا در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه بهداشت و درمان، با رویکرد کسب رضایت الهی گام برداشته تا ضمن شکوفایی بعد شخصیتی دانشجویان، تعالیم پزشکی به نحوی شایسته و در خور به این عزیزان ارائه گردد تا منجر به تربیت دانش آموختگان فرهیخته و دانشمند گردد.

اینک که به لطف پروردگار مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده پزشکی به اینجانب سپرده شده است تعهد خود را نسبت به تلاش همه جانبه در راستای ارتقا سطح کیفی آموزش دانشکده اعلام می دارم و امیدوارم در کنار تلاش همه عزیزان در دانشکده پزشکی بتوانیم محیطی آرام، با نشاط، پویا ودر شأن دانشجویان پزشکی فراهم نمائیم .

شرح وظایف:

-         برنامه ريزي براي اجراي موثر برنامه هاي آموزشي مصوب

-         برنامه ريزي براي فراهم شدن شرايط توسعه آموزش با همكاري واحد EDO دانشكده پزشكي

-         برنامه ريزي براي جذب اعضاي هيئت علمي جديد متناسب با  نيازهاي آموزشي دانشكده پزشكي

-         برنامه ريزي براي بازنگري برنامه هاي آموزشي و ارائه پيشنهاد به  مراجع بالاتر

-         برنامه ريزي جهت تكريم جايگاه اساتيد و دانشجويان و ايجاد انگيزه و اميد در انها با اعمال مشوق هاي مناسب و نيز پايش برنامه ها براي خلق فضاي رقابتي

-         برنامه ريزي براي جلب مشاركت اعضاي هيئت علمي و گروههاي آموزشي در فرآيندهاي مديريتي، عملياتي و ارزشيابي

-         برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده پزشكي بر اساس تقويم ساليانه آموزشي

-         مشاركت فعال در راستاي ارتقا دانشكده پزشكي منطبق بر استانداردهاي اعتباربخشي پزشكي عمومي

-         برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي علوم پايه، پيش كارورزي، صلاحيت باليني و ارتقا دستياران با همكاري اداره كل آموزش دانشگاه

-         تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي مختلف آموزشي با همكاري مسئولين ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آنها