دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

قوانین و مقررات

برنامه آموزشی نهایی 1400

pdfbaname amouzeshi nahaei 1400.pdf

 

سند توانمندی

pdfsanad_tavanmandi.pdf

 

شیوه نامه امور دانشجویان

pdfshivenameye omour daneshjooyan.pdf

 

شیوه نامه ارزیابی مجازی دانشجویان

pdfshivenameye arzyabi majazi daneshjooyan.pdf

 

شیوه نامه ارزیابی دانشجویان

pdfshivename arzyabi daneshjooyan.pdf

 

شیوه نامه امور هیات علمی

pdfshivenameye omour heyat elmi.pdf