دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرایند ها و فرم ها

فرایند تصویب عنوان پایان نامه

pdffarayand tasvib onvane payan name.pdf

 

فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه

pdffarayand tasvib proposal payan name.pdf

 

فرایند اجرای پایان نامه

pdffarayand ejraye payan name.pdf

 

فرایند دفاع از پایان نامه 

 pdffarayand defa az payan name.pdf

 

فرایند ثبت نمره پایان نامه

pdffarayand sabt nomre payan name.pdf